Statutul SKV Brasov

                                                       

Statutul se poate descarca aici in format pdf.

 

                                                    STATUTUL
ASOCIAŢIEI CARPATINE ARDELENE A TURIŞTILOR – SIEBENBÜRGISCHER
KARPATENVEREIN – S. K. V. – SECŢIUNEA BRAŞOV – SEKTION KRONSTADT

CAPITOLUL I. DENUMIRE, SEDIU, DURATA
Art. 1. (1) ASOCIAŢIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIŞTILOR – Secţiunea
Braşov – SIEBENBÜRGISCHER KARPATENVEREIN – Sektion Kronstadt este o asociaţie a
turiştilor montani, numită în continuare SKV- Secţiunea Braşov şi este o filială a
ASOCIAŢIEI CARPATINE ARDELENE A TURIŞTILOR , numită în continuare Asociaţia
SKV.
(2) SKV – Secţiunea Braşov este persoană juridică română şi îşi desfăşoară
activitatea în conformitate cu prezentul statut şi cu legislaţia României (Ordonanţa nr. 26
din 30.01.2000, cu modificările şi completările ulterioare)
Art 2. Denumirea este “Asociaţia Carpatină Ardeleană a Turiştilor –
Secţiunea Braşov– SKV– Siebenbürgischer Karpatenverein“ – Sektion
Kronstadt.
Art. 3. SKV- Secţiunea Braşov poate colabora cu organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale din ţară şi din străinătate, direct sau prin intermediul Asociaţiei SKV,
respectând legislaţia României.
Art. 4. Sediul SKV-Secţiunea Braşov se găseşte la Braşov, Strada Nicolae
Balcescu nr. 40 cod 500019, iar Sediul Asociaţiei SKV se găseşte în Sibiu, Bd-ul. Victoriei
nr. 40, cod 550024.
Art. 5. SKV-Secţiunea Braşov fiinţează ca persoană juridică, neguvernamentală,
apolitică, cu caracter nonprofit.
Art. 6. (1) SKV- Secţiunea Braşov este continuatoarea Secţiunii Braşov a
“Societăţii Carpatine Ardelene a Turiştilor – SKV – Siebenbürgischer Karpatenverein”
Sektion Kronstadt, care a fost fondată în anul 1880, statutul căreia a fost aprobat de
Ministerul de Interne cu nr. 80.835 din 2 octombrie 1923, fiind recunoscută ca persoană
juridică română prin decizia Tribunalului Sibiu nr. 1888 din anul 1924, funcţionând până
în anul 1944, când s-a procedat în mod forţat la dizolvarea ei şi a Secţiunilor sale şi la
confiscarea abuzivă a întregului patrimoniu în contextul politic al vremii.
(2) SKV sectiunea Brasov infiintata in 12.04.1881, se reinfiinteaza dupa
intreruperea abuziva a activitatii sale in anul 1944 si confiscarea ilegala a patrimoniului
sau de catre autoritatile comuniste vremelnice, ca filiala cu personalitate juridica a
Societatii Carpatine Ardelene S.K.V., fondata in anul 1880, care si-a reluat activitatea in
anul 1998 si al carei actual statut a fost inregistrat la registrul pentru asociatii si fundatii
al Judecatoriei Sibiu cu nr. 999 din 15.05.2007.
(3) SKV-Secţiunea Braşov infiintata îşi propune să redobândească, cu respectarea
legislaţiei, valorile şi bunurile materiale realizate de fosta “Societate Carpatină Ardeleană
a Turiştilor SKV – Secţiunea Braşov – Siebenbürgischer Karpatenverein (SKV) – Sekţion
Kronstadt şi să le redea acestora utilitatea avută până în 1944.
Art. 7. (1) Date fiind tradiţiile, SKV-Secţiunea Braşov îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Asociaţiei SKV, cu sprijinul nemijlocit al Forumului Democrat al Germanilor din
România, numit în continuare FDGR şi al Forumului Democrat al Germanilor din
Transilvania, numit în continuare FDGT.
Art. 8. (1) SKV-Secţiunea Braşov se reinfiinteaza ca entitate cu
personalitate juridică prin hotărârea Adunării Generale a SKV-Secţiunea Braşov si a
Adunarii Generale a Asociatiei, care a aprobat şi Statutul acesteia în concordanţă cu
Statutul SKV. Modificările ulterioare ale Statutului Secţiunii trebuie aprobate de Adunarea
Generală a SKV-Secţiunea Braşov şi de Adunarea Generală a Asociaţiei SKV.
(2) SKV-Secţiunea Braşov este entitate cu personalitate juridică putând încheia,
în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de
asociaţie prin actul constitutiv al filialei (secţiunii). SKV-Secţiunea Braşov poate încheia
acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei SKV numai pe baza hotărârii
prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei SKV.
(3) Sectiunea SKV Brasov ca filiala cu personalitate juridica proprie este libera sa
efectueze, in mod independent, in conditiile prezentului statut si prin organele sale legal
constituite, orice acte de dispozitie cu privire la patrimoniul sau.
(4) De la dobandirea personalitatii juridice, SKV-Secţiunea Braşov în condiţiile prezentului
statut, fac parte din patrimoniul acesteia acele bunuri, care înainte de data de
16.12.1944 au făcut parte din patrimoniul Secţiunii.
(5) Sectiunea va revendica bunurile sale care se afla vremelnic in detentia nelegitima a
statului si a altor persoane de drept public sau privat.
Art. 9. SKV sectiunea Brasov a fost constituita pe durata nelimitata.
CAPITOLUL II. SCOP
Art. 10. Scopul SKV-Secţiunea Braşov este promovarea turismului montan (excursii,
drumeţii, expediţii, etc.), a activităţilor sportive montane (schi, turism sportiv, orientare,
alpinism, snowboard, etc.), susţinerea de acţiuni de cercetare a zonelor montane din
România (speologie, etnografie, ecologie etc.), organizarea şi susţinerea unor acţiuni de
protecţie a mediului înconjurător şi, în mod special, a zonelor montane.
Art. 11. Scopurile SKV- Secţiunea Braşov vor fi realizate prin acţiuni, cum sunt:
a) practicarea organizată a turismului montan, ecologic, educativ;
b) organizarea unor acţiuni de documentare şi de cercetare;
c) constituirea unei baze documentare şi de informare turistică, ecologică,
etnografică, etc.;
d) întreţinerea traseelor, a marcajelor turistice, salubrizarea unor zone montane,
deschiderea de noi trasee montane, cu acordul organelor competente;
e) construirea şi întreţinerea unor popasuri turistice, puncte de belvedere, refugii,
cabane sau a altor amenajări turistice;
f) organizarea de conferinţe, simpozioane, expoziţii cu scopul sensibilizării opiniei
publice şi a tinerei generaţii pentru frumuseţile naturii şi necesitatea ocrotirii
acestora, cât şi pentru protejarea mediului în general;
g) organizarea unor cursuri de pregătire a ghizilor (călăuze) pentru turism, care să
fie în măsură să conducă grupuri de turişti în excursii tematice, drumeţii
montane, ture alpine, expediţii, etc., în condiţii de securitate;
h) organizarea unor cursuri de pregătire a custozilor pentru ariile protejate, parcuri
şi rezervaţii naturale, monumente ale naturii;
i) organizarea şi participarea la competiţii de orientare, turism montan, schi,
snowboard ş.a., aceste activităţi desfăşurându-se conform regulamentelor
federaţiilor sportive de specialitate;
j) organizarea de tabere, expediţii şi alte acţiuni conform statutului, în comun cu
asociaţiile şi cluburile montane din ţară şi din străinătate;
k) colaborarea cu formaţii Salvamont, asociaţii de ghizi montani şi monitori de schi;
l) colaborarea la editarea unui anuar al SKV, care să reflecte activitatea Asociaţiei şi
a Secţiunilor care o compun, a unor publicaţii turistice literare cât şi a unor
pliante, hărţi şi a altor lucrări cu caracter de informare turistică;
m) înfiinţarea de agenţii de turism şi centre de informare turistică;
n) organizarea unor acţiuni cu caracter umanitar.
CAPITOLUL III. MEMBRII
Art. 12. (1) Membrii SKV-Secţiunea Braşov devin automat membrii Asociaţiei
SKV.
(2) Membrii SKV-Secţiunea Braşov pot fi persoane, care au împlinit 14 ani, fără
deosebire de sex, rasă, naţionalitate, cetăţenie, religie sau apartenenţă politică, care
doresc să contribuie la realizarea scopurilor SKV.
(3) Deosebim membri continuatori, membri aspiranţi, membri activi şi membri de
onoare.
(4) Toţi membrii SKV- Secţiunea Braşov primesc o legitimaţie de membru, care se
vizează anual.
a.) Membri continuatori
(1) Membri continuatori sunt acele persoane, care au făcut parte şi înainte de
anul 1945 din SKV şi care doresc să fie membri ai asociaţiei reînfiinţate.
(2) Membrii continuatori vor fi menţionaţi în anuarele SKV.
(3) Pentru membrii continuatori plata cotizaţiei este opţională şi nu se percepe
taxă de înscriere.
b) Membri aspiranţi
(1) Membru aspirant al SKV-Secţiunea Braşov poate deveni orice persoană, care
renunoaşte prezentul Statut, pe baza unei cereri scrise, aprobată de Consiliul Director al
Secţiunii şi care achită taxa de înscriere. Cererea trebuie însoţită de două recomandări
scrise, venite din partea a doi membri SKV cu vechime de minimum 3 ani în SKV.
(2) După o perioadă de probă de un an de activitate i se poate acorda calitatea
de membru activ de către Adunarea Generală a Asociaţiei, pe baza recomandărilor
făcute de Secţiune.
c.) Membri activi
(1) Membri activi ai SKV-Secţiunea Braşov sunt persoanele confirmate de către
Adunarea Generală a SKV- Secţiunea Braşov.
(2) Membrii activi vor fi menţionaţi în anuarele SKV.
d.) Membri de onoare
(1) Calitatea de membru de onoare al SKV-Secţiunea Braşov poate fi acordată de
Adunarea Generală a SKV-Secţiunea Braşov, la propunerea Consiliului Director al SKVSecţiunea
Braşov, avizată de Consiliul de Onoare, unor persoane, care au adus o
contribuţie deosebită prin susţinerea substanţială din punct de vedere moral, financiar
sau material la realizarea scopurilor Asociaţiei.
(2) Membrii de onoare ai SKV-Secţiunea Braşov vor fi menţionaţi în anuarele SKV.
CAPITOLUL IV. DREPTURILE MEMBRILOR
Art. 13. Membrii SKV- Secţiunea Braşov au următoarele drepturi:
(1) să participe la acţiunile organizate de către SKV- Secţiunea Braşov şi de către
Asociaţia SKV.
(2) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale SKV- Secţiunea Braşov
şi ai Asociaţiei SKV.
(3) să beneficieze de toate avantajele morale, materiale, financiare şi din
domeniul serviciilor, pe care SKV- Secţiunea Braşov şi Asociaţia SKV le
creează sau le obţine pentru membrii săi;
(4) să primească în mod gratuit anuarul SKV;
Art. 14. Drepturile membrilor sunt valabile doar pentru cei, care au efectuat
plata cotizaţiei anuale.
CAPITOLUL V. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR
Art. 15. Membrii SKV sunt datori:
(1) să respecte prevederile prezentului Statut;
(2) să participe la activităţile SKV la nivel de Secţiune sau Asociaţie pentru
realizarea obiectivelor;
(3) să întreţină un climat de prietenie şi de respect reciproc, să respecte regulile
de conduită;
(4) să participe la adunările generale la nivel de Secţiune şi în masura, în care
sunt desemnaţi ca delegaţi, la nivel de Asociaţie;
(5) să îşi plătească cotizaţia.
CAPITOLUL VI. COTIZAŢIA
Art. 16. (1) Taxa de înscriere şi cotizaţia în cadrul Asociaţiei SKV se stabilesc în
Adunarea Generală a Asociaţiei pentru anul viitor. Totodată se stabileşte şi cota parte ce
revine Asociaţiei.
(2) Cotizaţia se plăteşte anual până în data de 15 martie pentru anul în curs.
(3) Elevii, studenţii, pensionarii şi şomerii plătesc ½ din cuantumul cotizaţiei.
(4) Membri continuatori şi de onoare sunt scutiţi de obligaţia plăţii cotizaţiei.
(5) Consiliul Director al SKV-Secţiunea Braşov poate hotărî, în mod excepţional,
pentru o perioadă limitată, scutirea de achitarea cotizaţiei pentru membrii aflaţi în situaţii
defavorizate din punct de vedere material.
CAPITOLUL VII. PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU
Art. 17. Calitatea de membru al Asociaţiei se pierde în următoarele cazuri:
deces, retragere sau excludere.
Art. 18. Retragerea se face numai prin cerere scrisă.
Art. 19. Excluderea unui membru operează numai pe baza hotărârii adoptate cu
majoritate calificată de 2/3 a Adunării Generale a Secţiunii.
Art. 20. Excluderea este propusă de către Consiliul Director al Secţiunii sau al
Asociaţiei.
La baza excluderii pot sta:
(1) încălcări grave ale intereselor Asociaţiei, ale hotărârilor sau dispoziţiilor
organice de conducere;
(2) provocarea de conflicte;
(3) alterarea prestigiului Asociaţiei;
(4) neplata cotizaţiei după două somaţii (31 martie/30 iunie);
(5) alte fapte care nu sunt compatibile cu statutul Asociaţiei.
Art. 21. Hotărârea de excludere poate fi atacată în termen de 30 de zile de la
comunicarea scrisă (data poştei), în formă scrisă către Consiliul Director al SKV
Secţiunea Braşov. Decizia Consiliului Director va fi supusă confirmării Adunării Generale
a SKV- Secţiunea Braşov.
Art. 22. Odată exclusă, o persoană poate deveni din nou membru SKV, după cel
puţin doi ani de la data excluderii.
CAPITOLUL VIII. VENITURI ŞI PATRIMONIU
Art. 23. Patrimoniul initial al sectiunii este de 600 lei
Veniturile SKV- Secţiunea Braşov se constituie din:
a) cotă parte din taxa de înscriere a membrilor;
b) cotă parte din cotizaţiile membrilor;
c) contribuţia membrilor de onoare;
d) donaţii, sponsorizări sau legate;
e) venituri realizate din activităţi economice directe: publicaţii, taxe de curs,
închirieri, reclame, insigne, etc.;
f) finanţări de programe şi / sau proiecte;
g) resurse obţinute de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale;
h) dobânzi şi dividende realizate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii
legale;
i) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate;
j) venituri realizate din vânzarea bunurilor aflate în patrimoniu;
k) alte venituri prevăzute de lege.
Art. 24. SKV-Secţiunea Braşov poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele
obţinute din activitatea acestora, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale,
se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopurilor SKV- Secţiunea Braşov.
Art. 25. Veniturile realizate de SKV- Secţiunea Braşov în regie proprie revin în
totalitate SKV- Secţiunea Braşov.
Art. 26. (1) SKV- Secţiunea Braşov îşi constituie patrimoniul, care include şi
bunurile fostei SKV- Secţiunea Braşov, dobândite în calitate de succesor legal al
acesteia, pe cale legală, administrat de către Consiliul Director al SKV- Secţiunea Braşov.
(2) SKV- Secţiunea Braşov poate deţine în proprietate, în coproprietate, în
administrare directă, în folosinţă prin închiriere, mijloacele materiale necesare activităţii
sale, ca imobile, baze sportive, terenuri, săli, instalaţii, cantine, spaţii de cazare (refugii,
cabane, campinguri), precum şi alte dotări materiale, caracteristice obiectului de
activitate, echipament specific, mijloace de transport, etc.
Art. 27. Bugetul de venituri şi cheltuieli este gestionat de către Consiliul Director
al SKV- Secţiunea Braşov cu respectarea normelor financiare legale şi al Statutului
Asociaţiei SKV.
Art. 28. Controlul folosirii legale a fondurilor băneşti va fi executat de Comisia de
Cenzori, desemnată de Adunarea Generală a SKV- Secţiunea Braşov.
CAPITOLUL IX. ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL
Art. 29. Organele, care asigură conducerea şi controlul activităţii desfăşurate de
SKV- Secţiunea Braşov, sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Consiliul de Onoare;
d) Consiliul Consultativ;
e) Comisia de Cenzori.
Art. 30. Întreaga activitate a organelor de conducere şi control din cadrul SKV Secţiunea
Braşov are caracter obştesc, neremunerat.
CAPITOLUL X. ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI CONTROL
A. Adunarea Generală
Art. 31. (1) Adunarea Generală a SKV- Secţiunea Braşov este organul suprem al
SKV- Secţiunea Braşov şi este compusă din totalitatea membrilor Secţiunii. Adunarea
Generală ordinară se convoacă o dată pe an de către Consiliul Director, cu cel puţin 30
zile înaintea datei fixate. Adunarea Generală de alegeri se organizează o dată la patru
ani.
(2) De asemenea, se poate convoca Adunarea Generală extraordinară, după caz,
şi la solicitarea scrisă şi motivată, adresată Consiliului Director de cel puţin o treime din
numărul total de membri ai Secţiunii.
(3) Convocarea Adunării Generale se face sub formă de invitaţie scrisă, care va
cuprinde ordinea de zi pe puncte.
(4) Adunarea Generală este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate din
reprezentanţii convocaţi.
(5) În cazul, în care Adunarea Generală nu întruneşte condiţiile prevăzute la
aliniatul precedent, se convoacă o nouă Adunare Generală într-o perioadă cuprinsă între
15 şi 30 de zile; în acest caz Adunarea Generală poate adopta hotărâri indiferent de
numărul celor prezenţi.
(6) Adunarea Generală este prezidată de către Preşedinte sau Vicepreşedinte.
(7) De la prevederile art. 31 (5) fac excepţie alegerile organelor de conducere şi
control, hotărârile privind modificarea Statutului şi desfiinţarea Secţiunii sau Asociaţiei.
Acestea se iau în prezenţa a două treimi din reprezentanţii convocaţi, cu o majoritate
simplă.
(8) Adunarea Generală adoptă hotărâri prin vot deschis.
(9) In cadrul Adunării Generale a SKV-Secţiunea Braşov sunt desemnaţi, prin vot
deschis, în proporţia de reprezentabilitate stabilită la nivel de Asociaţie, persoanele care
vor reprezenta Secţiunea la Adunările Generale ale Asociaţiei.
Art. 32. Nu pot face parte din Consiliul Director, Consiliul de Onoare, Comisia de
Cenzori la nivel de Secţiune SKV sau Asociaţie SKV persoane, care se află în conflict de
interese cu Asociaţia sau Sectiunea.
Art. 33. Organele de conducere şi control se aleg pentru mandate de câte 4 ani.
Art. 34. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
1). Alege organele de conducere şi de control ale SKV- Secţiuea Braşov:
a) Consiliul Director al SKV- Secţiunea Braşov este format din 5 persoane:
preşedinte, vicepreşedinte, director executiv (secretar), trezorier (casier) si
reprezentantul tineretului. Membrii Consiliului Director vor fi aleşi din rândul membrilor
SKV- Secţiunea Braşov.
Candidaţii pentru funcţia de membru al Consiliului Director vor fi membrii ai SKV
cu vechime de minim 5 ani, care s-au aflat la conceperea şi organizarea în această
perioadă a acţiunilor defăşurate la nivel de Secţiune sau de Asociaţie.
b). Consiliul de Onoare este format din 5 membri. Consiliul de onoare îşi
alege un preşedinte. Calitatea de membru al consiliului de onoare nu este compatibilă cu
altă funcţie de conducere sau control.
c). Consiliul Consultativ este format de specialişti în diferite domenii
legate de activitatea SKV şi este condus de Preşedintele Secţiunii.
d). Comisia de Cenzori este formată din trei persoane, dintre care doi
sunt membri ai SKV- Secţiunea Braşov. Cel puţin unul din cenzori trebuie să fie contabil
autorizat sau expert contabil.
2) adoptă, după caz, modificări ale actului constitutiv şi ale Statutului;
3) aprobă programul-cadru de acţiune şi adoptă programele de activitate pe
termen lung;
4) revocă individual mandatele membrilor Consiliului Director, al Consiliului de
Onoare, al Consiliului Consultativ şi a Comisiei de Cenzori;
5) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţia financiară anuală;
6) pune în discuţie şi aprobă modificările la Statutul Secţiunii sau propune
modificări la Statutul Asociaţiei;
7) aprobă raportul preşedintelui SKV- Secţiunea Braşov şi raportul comisiei de
cenzori;
9) aprobă primirea de noi membri;
10) hotărăşte asupra încetării calităţii de membru;
11) decide asupre formei şi compoziţiei însemnelor proprii;
12) hotăreşte asupra oricăror probleme care privesc SKV- Secţiunea Braşov, sau
face propuneri asupra oricăror probleme care privesc Asociaţia SKV, care vor fi puse în
discuţia Adunării Generale SKV;
13) hotărăşte dizolvarea sau lichidarea SKV- Secţiunea Braşov. Patrimoniul nu va
putea fi împărţit între membrii SKV- Secţiunea Braşov. În acest caz bunurile rămase după
lichidare vor trece în patrimoniul Asociaţiei SKV iar la desfiintarea acesteia, Forumul
Democrat al Germanilor din, Brasov urmând a fi folosite în scopuri şi obiective identice
sau asemănătoare cu activitatea SKV- Secţiunea Braşov.
B. Consiliul Director
Art. 35. Atribuţiile Consiliului Director al SKV- Secţiunea Braşov sunt:
1) asigură conducerea operativă a SKV- Secţiunea Braşov;
2) convoacă Adunările Generale ordinare şi extraordinare;
3) răspunde de ducerea la îndeplinitre a hotărârilor luate în Adunarea Generală;
4) se consultă pentru hotărârile sale cu specialiştii din Consiliul Consultativ;
5) încheie acte juridice în numele şi pe seama SKV- Secţiunea Braşov;
6) aproba cheltuielile peste 1000 lei
7) aprobă organigrama SKV- Secţiunea Braşov;
8) administrează bunurile mobile şi de patrimoniu ale SKV- Secţiunea Braşov;
9) prezintă un raport de activitate Adunării Generale pe perioada anterioară,
executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, proiectul
bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
10) hotărăşte schimbarea sediului.
Art. 36. Consiliul Director poate împuternici cu funcţii executive una sau mai
multe persoane pentru exercitarea unor atribuţii în interesul SKV-Secţiunea Braşov, sau
poate face propuneri pentru exercitarea de atribuţiuni în interesul Asociaţiei SKV.
Art. 37. Şedinţele de Consiliu Director au loc, în principiu, trimestrial şi se
convoacă de către preşedinte sau vicepreşedinte.
Art. 38. Atribuţiile membrilor Consiliului Director:
1. Preşedintele
– reprezintă SKV- Secţiunea Braşov în relaţia cu terţii;
– verifică permanent ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de Adunarea
Generală;
– prezidează Adunările Generale ale SKV- Secţiunea Braşov;
– prezintă anual şi la încheierea mandatului, în Adunarea Generală, un raport de
activitate şi un raport de stare a SKV- Secţiunea Braşov;
– participă la elaborarea principalelor documente ale SKV- Secţiunea Braşov;
– asigură conducerea operativă a SKV-Secţiunea Braşov, ducând la îndeplinire
hotărârile Consiliului Director în intervalul dintre şedinţele acestuia;
– convoacă şi asigură desfăşurarea şedinţelor Consiliului Director;
– coordonează activitatea membrilor Consiliului Director;
– solicită rapoarte sau informări, trimestrial sau anual, membrilor Consiliului
Director, precum şi Comisiei de Cenzori;
– asigură o atmosferă de respect reciproc în îndeplinirea responsabilităţilor de
către membrii Consiliului Director, Consiliului Consultativ şi Comisiei de Cenzori;
– răspunde de activitatea personalului retribuit;
– la solicitarea membrilor Consiliului Director sau a Consiliului de Onoare, prezintă
rapoarte sau informări de stare a SKV- Secţiunea Braşov despre activitatea desfăşurată
în anume cazuri, sau despre activitatea personalului retribuit;
– colaborează cu consilierul juridic şi cu consilierul economic în luarea unor decizii
de specialitate;
– hotărărârile privind patrimoniul le ia numai după aprobarea Consiliului Director;
– se preocupă de atragerea de fonduri, donaţii, finanţări;
– împuterniceşte o altă persoană, membră a SKV-Secţiunea Braşov, prin mandat
special să-l reprezinte în anume activităţi;
– semnează şi / sau contrasemnează documentele SKV- Secţiunea Braşov;
– în cazul, în care Preşedintele nu-şi poate exercita atribuţiile (boală, deces, etc.)
competenţele acestuia vor fi preluate până la Adunarea Generală de unul dintre
Vicepreşedinţi.
2. Vicepreşedintele
-Vicepreşedintele poate prelua prerogativele Preşedintelui în cazuri excepţionale,
hotârârea fiind luată de Consiliul Director;
– participă la elaborarea documentelor de bază ale SKV- Secţiunea Braşov
(statut, regulament, programe, rapoarte de activitate, etc.);
– coordonează în general activitatea Consiliului Consultativ şi colaborează cu
consilierii de specialitate în vederea realizării programelor SKV- Secţiunea Braşov;
– se preocupă de atragerea de fonduri, donaţii, finanţări;
– face propuneri pentru înscrierea în bugetul de venituri şi cheltuieli al SKVSecţiunea
Braşov a valorilor necesare pentru derularea programelor şi proiectelor;
– prezintă rapoarte sau informări de activitate la solicitarea Preşedintelui şi a
Consiliului Director;
– semnează sau contrasemnează în nume propriu sau în locul Preşedintelui
documentele SKV- Secţiunea Braşov.
3. Directorul executiv (secretarul)
– ţine evidenţa întregii structuri organizatorice a SKV- Secţiunea Braşov;
– clasează şi păstrează la sediul SKV-Secţiunea Braşov documentele elaborate de
Adunarea Generală şi de organele de conducere şi control (Consiliul Director, Consiliul de
Onoare, Consiliul Consultativ şi Comisia de Cenzori);
– întocmeşte protocolul (procesul verbal) la Adunările Generale şi la şedinţele
Consiliului Director;
– emite deciziile, hotărârile, instrucţiunile, scrisorile, etc., care apar în urma
desfăşurării Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului Director;
– prezintă rapoarte sau informări de activitate la solicitarea Preşedintelui şi a
Consiliului Director;
– semnează documentele SKV- Secţiunea Braşov
4. Trezorierul
– răspunde de gestiunea financiară a SKV- Secţiunea Braşov;
– propune bugetul de venituri şi cheltuieili;
– se preocupă de atragerea de fonduri, donaţii, finanţări;
– colaborează cu trezorierul Asociaţiei SKV şi cu contabilul retribuit;
– întocmeşte şi prezintă Consiliului Director trimestrial un raport financiar şi anual
Adunării Generale şi organelor financiare de stat un bilanţ financiar contabil;
– urmăreşte modul de folosire al mijloacelor materiale şi financiare ale SKVSecţiunea
Braşov;
– colaborează cu consilierul juridic în luarea unor decizii de specialitate;
– redactează acte juridice (contracte, notificări, etc.);
– reprezintă SKV- Secţiunea Braşov în relaţia cu instituţiile statului în domeniul
administrativ, juridic, financiar;
– semnează documentele financiar-contabile ale SKV- Secţiunea Braşov.
C. Consiliul de onoare
Art. 39. Consiliul de onoare este format din cinci membri, aleşi în baza
propunerilor exprimate în Adunarea Generală a SKV- Secţiunea Braşov dintre membrii
fondatori şi dintre membrii cu cea mai mare vechime în SKV. Hotărârile Consiliului de
Onoare sunt statutare, dacă se adoptă în prezenţa a două treimi din membri şi se iau cu
majoritate simplă de voturi.
Art. 40. Consiliul de onoare decide asupra:
(1) angajării SKV- Secţiunea Braşov în acţiuni importante;
(2) aplanării litigiilor de orice natură dintre membri;
(3) unor probleme de conduită şi disciplină;
(4) invalidării mandatului şi a candidaturilor pentru membrii Consiliului Director;
(5) avizează calitatea de Membru de Onoare.
D. Consiliul consultativ
Art. 41. (1) Consiliul Consultativ este organul de specialitate al SKV- Secţiunea
Braşov.
(2) Consiliul Consultativ este format din Preşedintele Secţiunii, consilierul pentru
probleme de tineret, consilierul juridic, consilierul pentru patrimoniu, consilierul pentru
turism montan, tabere, expediţii, etc., consilierul pentru protecţia mediului, consilierul
pentru competiţii sportive montane (ski, snowboard, orientare, alpinism, etc.), consilierul
ştiinţific (etnografie, speologie, folclor, etc.), consilierul pentru educaţie, formare, cursuri,
consilierul pentru relaţii şi mass-media, consilierul redactor al anuarului.
(3) Numărul membrilor Consiliului Consultativ poate fi mărit în funcţie de
necesităţi.
E. Comisia de cenzori
Art. 42. Controlul financiar intern este asigurat de Comisia de Cenzori.
Art. 43. Atribuţiile Comisiei de Cenzori:
(1) verifică patrimoniul SKV- Secţiunea Braşov;
(2) verifică activitatea financiar-contabilă;
(3) întocmeşte rapoarte de specialitate şi le prezintă Adunării Generale.
Art. 44. Hotărârile Consiliului Director, ale Consiliului de Onoare, ale Consiliului
Consultative şi ale Comisiei de Cenzori sunt statutare, dacă sunt adoptate în prezenţa a
două treimi din membrii forului respectiv. Hotărârile se iau cu majoritate simplă.
CAPITOLUL XI. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 45. (1) SKV- Secţiunea Braşov are ştampilă proprie
(2) SKV- Secţiunea Braşov are însemne proprii, care include însemnele Asociaţiei SKV, la
care se adaugă precizarea: Secţiunea Braşov
Art. 46. Statutul în forma actuală a fost aprobat în Adunarea Generală a
Asociatiei din data de 29.03.2008.

Sari la bara de unelte